Polityka Prywatności

Polityka prywatności serwisu www.ubezpieczeniaklembow.pl (Serwis”)

§ 1 Postanowienia ogólne

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług poprzez Serwis UbezpieczeniaKlembów.
Administrator danych osobowych dokłada wszelkich starań celem zapewnienia poszanowania prywatności i ochrony udzielonych informacji osobowych przez Użytkowników podczas korzystania z Serwisu oraz w tym celu podejmuje wszelkie niezbędne działania.

§ 2 Administrator Danych Osobowych

Współadministratorami danych są: Agencja Konsultant Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 39, Superpolisa
Ubezpieczenia Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 39, Superpolisa.pl Pegaz Sp. z o.o. z siedzibą
w Warszawie przy Al. Wilanowskiej 208 lok. 7, Superpolisa Como Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Brechta 7, Superpolisa
GSU Sp. z o. o. z siedzibą w Gliwicach przy ul. Jana Pawła II 2, Superpolisa FMG Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy
ul. Domaniewskiej 39, Superpolisa Insurance Alliance Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 39, Superpolisa
Intertur Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Al. Wilanowskiej 208 lok. 7, GSU S.A. z siedzibą w Gliwicach przy ul. Jana
Pawła II 2, GSU Spółka Ubezpieczeniowa Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach przy ul. Jana Pawła II 2, Superpolisa STBU Sp. z o.o.
z siedzibą w Sopocie, przy ul. Rzemieślniczej 7, Superpolisa.pl S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 39.
Ze wszystkimi współadministratorami można się skontaktować poprzez adres email iod@mak-investments.pl, przez formularz
kontaktowy pod adresem www.superpolisa.pl lub pisemnie na adres siedziby któregokolwiek ze współadministratorów.
Współadministratorzy uzgodnili, że może Pan/Pani zrealizować przysługujące Panu/Pani prawa wobec każdego ze współadministratorów
i każdy z nich jest odpowiedzialny za ich realizację.

§ 3 Zasady gromadzenia Danych Osobowych Klientów

Pana/Pani dane mogą być przetwarzane w celu:
a) określenia Pana/Pani wymagań i potrzeb w zakresie ochrony ubezpieczeniowej – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
tj. jako, że przeprowadzenie analizy potrzeb jest obowiązkiem prawnym agenta ubezpieczeniowego;
b) przedstawienia Panu/Pani propozycji umów ubezpieczenia – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. Pana/Pani zgody;
c) marketingu bezpośredniego produktów i usług administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO uzasadnionym
interesem administratora jest prowadzenie marketingu bezpośredniego swoich usług;
d) w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
uzasadnionym interesem administratora jest ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
e) wypełnienia przez administratora danych obowiąków związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz do
finansowaniu terroryzmu – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, o ile ma zastosowanie;
f) dokonywania rozliczeń i naliczania prowiji – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, prawnie uzasadnionym interesem
administratora jest ustalenie i rozliczenie prowizji z tytułów umów ubezpieczenia zawartych za pośrednictwem agenta;
g) rozpatrzenia złożonej reklamacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, jako że rozpatrzenie reklamacji jest obowiązkiem
agenta wynikającym z przepisów prawa.
Współadministratorzy przestaną przetwarzać dane wykorzystywane do celów marketingu bezpośredniego, jeżeli zgłosi Pan/Pani
sprzeciw wobec przetwarzania Pana/Pani danych w tych celach, a w celu określenia Pana/Pani wymagań i potrzeb w zakresie
ochrony ubezpieczeniowej i przedstawienia propozycji umów ubezpieczenia oraz ustalenia, dochodzenia lub obrony przed
roszczeniami, rozpatrzenia złożonej reklamacji, dokonywania rozliczeń i naliczania prowizji Pana/Pani dane będą przetwarzane
przez okres przedawnienia roszczeń.
Pana/Pani dane osobowe mogą być udostępnione zakładom ubezpieczeń. Pana/Pani dane osobowe mogą być również ujawnione
naszym podwykonawcom (podmiotom przetwarzającym), np. firmom księgowym lub informatycznym.
Pana/Pani dane będą przetwarzane w formie profilowania w celu przedstawienia Panu/Panu optymalnej oferty handlowej.
Profilowanie to nie będzie wiązało się z podejmowaniem przez nas jakichkolwiek innych decyzji poza przekazaniem Panu/Pani
dopasowanej oferty handlowej.
Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do Pana/Pani danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia
ich przetwarzania.
W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f, przysługuje Panu/Pani prawo
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych. W szczególności przysługuje Panu/Pani prawo
sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego oraz profilowania. W zakresie, w jakim podstawą
przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a, ma Pan/Pani prawo wycofania zgody w każdym czasie. Wycofanie
zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
W zakresie, w jakim Pana/Pani dane są przetwarzane na podstawie zgody przysługuje Panu/Pani także prawo do przenoszenia
danych osobowych, tj. do otrzymywania od administratora Pana/Pani danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie
używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pan/Pani przesłać te dane innemu administratorowi danych.
Przysługuje Panu/Pani również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się ze Współadministratorem danych. Dane kontaktowe wskazane są
wyżej. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem
Gospodarczym.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne w przypadku marketingu bezpośredniego usług administratora. Podanie danych
osobowych w celu określenia Pana/Pani wymagań i potrzeb w zakresie ochrony ubezpieczeniowej i przedstawienia propozycji
umów ubezpieczenia, rozpatrzenia złożonej reklamacji, dokonywania rozliczeń i naliczania prowizji jest dobrowolne, aczkolwiek
niezbędne w celu przygotowania odpowiedniej oferty ubezpieczenia i wykonania obowiązków nałożonych na współadministartorów
w związku z pośredniczeniem w procesie dystrybucji ubezpieczeń.

§ 4 Wykorzystanie plików Cookies – tzw. „ciasteczek”

W serwisie używane są pliki cookies, tzw. ciasteczka – są to małe pliki tekstowe używane do zapisywania pewnych informacji na komputerze Użytkownika. Nie są one niebezpieczne dla Użytkownika ani jego komputera, nie są w nich przechowywane żadne dane osobowe, ich głównym zadaniem jest przetrzymywanie informacji, do których potem strona może się odnieść.

Skontaktuj się z nami

Jeśli kupujesz nowy lub używany samochód, chcesz ubezpieczyć mieszkanie lub dom, firmę, lub po prostu udajesz się na wakacje to skontaktuj się z nami w celu uzyskania najkorzystniejszej oferty uwzględniającej Twoje indywidualne lub firmowe potrzeby.

KONTAKT